KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › uroczystość upamiętniającą ofiary Ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonanego przez ludność ukraińską w latach 1939 - 1947

07.09.2023

uroczystość upamiętniającą ofiary Ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonanego przez ludność ukraińską w latach 1939 - 1947

Sobota 8 lipca 2023 - odsłonięta została plansza przed siedzibą Polskiej Fundacji Kulturalnej, upamiętniająca ofiary ukraińskiego ludobójstwa na Polakach.

(English version below)

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości upamiętniającej ofiary ukraińskiego ludobójstwa na Polakach.
Uczciliśmy ich pamięć opuszczeniem flag do połowy masztów, chwilą ciszy, odmówiliśmy modlitwę w ich intencji.
Następnie odbyło się spotkanie w formie prelekcji o Kresach Wschodnich, ludziach je zamieszkujących i o strasznym losie jaki zgotowali dla nich ukraińscy sąsiedzi. Zostali zamordowani ponieważ byli Polakami.

Domagamy się:
- ekshumacji i pochówku wszystkich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach
- zaprzestania używania wobec Ludobójstwa na Wołyniu oraz Galicji Wschodniej określeń takich jak tragedia, konflikt, wzajemne walki - było to Ludobójstwo
- propagowanie i honorowanie banderyzmu, UPA, ukraińskiego nazistowskiego nacjonalizmu powinno być nielegalne oraz ścigane prawnie.
- nie może być przyzwolenia i akceptacji na gloryfikowanie zbrodniarzy i degeneratów odpowiedzialnych za zbrodnie na narodzie polskim

- - -
Saturday, July 8, 2023 - a board was unveiled in front of the seat of the Polish Cultural Foundation, commemorating the Ukrainian genocide against Poles.

We would like to thank everyone who took part in the ceremony commemorating the victims of the Ukrainian genocide against Poles.

We honored their memory by lowering the flags to half-mast, a moment of silence, we said a prayer for them.
And then there was a meeting in the form of a lecture about the Eastern Borderlands, people inhabiting them and the terrible fate that their Ukrainian neighbors prepared for them. They were murdered because they were Poles.

We demand:
- exhumation and burial of all victims of the Ukrainian genocide against Poles
- stopping the use of terms such as tragedy, conflict, mutual struggles in relation to the Genocide in Volhynia and Eastern Galicia - it was the Genocide
- promoting UPA, banderism, Ukrainian Nazi nationalism should be illegal and prosecuted
- there can be no consent and acceptance to glorify criminals and degenerates responsible for crimes against the Polish nationPolish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND